Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hơi ngạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khí hóa chất có tác dụng làm cho người ta không thở được nữa.
Related search result for "hơi ngạt"
Comments and discussion on the word "hơi ngạt"