Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
hương ẩm
Jump to user comments
 
  • (từ cũ; nghĩa cũ) Post-worship feast (ở nông thôn ngày xưa)
Related search result for "hương ẩm"
Comments and discussion on the word "hương ẩm"