Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hồi lâu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lúc lâu, khoảng thời gian dài: Nói chuyện hồi lâu.
Related search result for "hồi lâu"
Comments and discussion on the word "hồi lâu"