Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
hồng bảo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (địa) Đá quí, trong suốt, là một loại cương ngọc, có màu đỏ thắm, có khi hơi ngả sang hồng hoặc tím.
Related search result for "hồng bảo"
Comments and discussion on the word "hồng bảo"