Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hộ pháp
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. Tên hai pho tượng cao lớn nhất trong chùa, thường đặt trước nơi thờ Phật, ngay bên cửa chính, gọi là ông Thiện, ông ác. 2. Chức sắc cao nhất trong đạo Cao Đài.
Related search result for "hộ pháp"
Comments and discussion on the word "hộ pháp"