Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
hữu sinh vô dưỡng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có sinh đẻ con cái mà không nuôi được.
Related search result for "hữu sinh vô dưỡng"
Comments and discussion on the word "hữu sinh vô dưỡng"