Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
haïssable
Jump to user comments
tính từ
 • dáng căm thù; đáng ghét
  • Je trouve la guerre haïssable
   tôi cho chiến tranh là đáng căm thù
  • Un individu haïssable
   một gã đáng ghét
  • Il fait un temps haïssable
   thời tiết đáng ghét
Related words
Related search result for "haïssable"
Comments and discussion on the word "haïssable"