Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
haemorrhoidal
/,hemə'rɔidl/ Cách viết khác : (hemorrhoidal) /,hemə'rɔidl/
Jump to user comments
tính từ
  • (y học), (thuộc) bệnh trĩ
Related search result for "haemorrhoidal"
Comments and discussion on the word "haemorrhoidal"