Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
heat-stroke
/'hi:tprɔs'treiʃn/ Cách viết khác : (heat-stroke) /'hi:tstrouk/
Jump to user comments
danh từ
  • sự say sóng; sự lả đi vì nóng
Related search result for "heat-stroke"
Comments and discussion on the word "heat-stroke"