Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heavenly
/'hevn/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) trời; ở trên trời, ở thiên đường
  • heavenly bodies
   các thiên thể
 • (thông tục) tuyệt trần, siêu phàm
  • heavenly beauty
   sắc đẹp tuyệt trần
Related search result for "heavenly"
Comments and discussion on the word "heavenly"