Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hiểu biết
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt Biết được rõ ràng và đầy đủ: Phải hiểu biết lí luận cách mạng (HCM).
Related search result for "hiểu biết"
Comments and discussion on the word "hiểu biết"