Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
honteux
Jump to user comments
tính từ
 • xấu hổ, hổ thẹn
  • Honteux de sa conduite
   xấu hổ vì hạnh kiểm của mình
 • xấu xa, nhục nhã
  • Fuite honteuse
   sự bỏ trốn nhục nhã
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thẹn thùng, bẽn lẽn, ngượng nghịu
  • Un enfant honteux
   đứa bé bẽn lẽn
  • artère honteuse
   (giải phẫu) động mạch thẹn (ở bộ phận sinh dục)
  • parties honteuses
   chỗ kín, bộ phận sinh dục
  • pauvre honteux
   người nghèo mà giữ tiếng
Related words
Related search result for "honteux"
Comments and discussion on the word "honteux"