Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fier
Jump to user comments
tính từ
 • kiêu căng, tự phụ; tự hào
  • Un homme fier
   một người kiêu căng
  • Fier de sa force
   tự phụ về sức mạnh của mình
  • Il comptait des héros parmi ses ancêtres, et il en était fier
   tổ tiên anh ta có nhiều bậc anh hùng, và anh ta tự hào về điều đó
 • (văn học) cao thượng; đĩnh đạc
  • Âme fière
   tâm hồn cao thượng
  • Démarche fière bước đi đĩnh
 • ','french','on')"đạc
 • (thân mật) cừ,
  • ','french','on')"tuyệt
  • Un fier menteur
   một thằng nói dối rất cừ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tàn bạo
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mãnh liệt
danh từ giống đực
 • (Faire le fier) tự phụ, lên mặt
Related search result for "fier"
Comments and discussion on the word "fier"