Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
humaniser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhân tính hóa
  • La fable humanise les animaux
   ngụ ngôn nhân tính hóa loài vật
 • làm cho hợp với con người, làm cho hợp với sức người
  • Humaniser l'héroïsme
   làm cho chủ nghĩa anh hùng hợp với sức người
 • nhân đạo hóa, văn minh hóa
  • Humaniser les moeurs
   văn minh hóa phong tục
Related search result for "humaniser"
Comments and discussion on the word "humaniser"