Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
immersion
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự nhúng, sự nhận chìm, sự dìm (xuống nước)
  • Immersion d'un câble
   sự dìm một dây cáp xuống nước
  • Objectif à immersion
   (vật lý học) vật kính chìm
 • (thiên (văn học)) sự chìm bóng
Comments and discussion on the word "immersion"