Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
impatientness
/im'peiʃəns/ Cách viết khác : (impatientness) /im'peiʃəntnis/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thiếu kiên nhẫn, sự không kiên tâm; tính nóng vội, tính nôn nóng; tính hay sốt ruột
  • unable to restrain one's impatience
   không kìm được sự nôn nóng
  • his impatience to set out
   sự nóng lòng muốn ra đi của hắn ta
 • (+ of) sự không chịu đựng được, sự không dung thứ được, sự khó chịu (cái gì)
  • his impatience of delay
   sự khó chịu của anh đối với việc chậm trễ
Related search result for "impatientness"
Comments and discussion on the word "impatientness"