Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
impersonalise
/im'pə:sənəlaiz/ Cách viết khác : (impersonalise) /im'pə:sənəlaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • làm mất cá tính con người
Related search result for "impersonalise"
Comments and discussion on the word "impersonalise"