Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
indo-european
/'indou,juərə'pi:ən/
Jump to user comments
tính từ
  • (ngôn ngữ học) (Ân-ÃÂu) hệ ngôn ngữ
danh từ
  • (ngôn ngữ học) hệ ngôn ngữ Ân-ÃÂu
Related search result for "indo-european"
Comments and discussion on the word "indo-european"