Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inexpérimenté
Jump to user comments
tính từ
 • thiếu kinh nghiệm, thiếu từng trãi, non nớt
  • Ouvrier inexpérimenté
   công nhân thiếu kinh nghiệm
 • chưa thí nghiệm
  • Arme nouvelle encore inexpérimentée
   vũ khí mới còn chưa thí nghiệm
Related words
Related search result for "inexpérimenté"
Comments and discussion on the word "inexpérimenté"