Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
infectious
/in'fekʃəs/ Cách viết khác : (infective) /in'fektiv/
Jump to user comments
tính từ
 • lây, nhiễm
 • (y học) nhiễm trùng; lây nhiễm
  • infectious disease
   bệnh nhiễm trùng
 • lan truyền (tình cảm...), dễ lây
  • an infectious laugh
   tiếng cười dễ lây
Related search result for "infectious"
Comments and discussion on the word "infectious"