Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
insaisissable
Jump to user comments
tính từ
 • (luật học, pháp lý) không thể tịch thu
 • không hiểu được, không thể nắm được
  • Nuances insaisissables
   những sắc thái không thể nắm được
 • không thể bắt, không thể tóm cổ
  • Voleur insaisissable
   tên ăn trộm không thể bắt được
 • khó thấy mặt, khó gặp mặt
  • C'est un homme insaisissable
   đó là một người rất khó thấy mặt
Related words
Comments and discussion on the word "insaisissable"