Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
insipidité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính không có vị, tính lạt lẽo
  • L'insipidité d'un aliment
   tính không vị của một thức ăn
 • (nghĩa bóng) tính vô vị
  • L'insipidité d'une oeuvre
   tính vô vị của một tác phẩm
Related words
Comments and discussion on the word "insipidité"