Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
interior design
/in'tiəriə,dekə'reiʃn/ Cách viết khác : (interior_design) /in'tiəriədi'zain/
Jump to user comments
danh từ
  • nghệ thuật trang trí trong nhà
  • vật liệu trang trí trong nhà
Related search result for "interior design"
Comments and discussion on the word "interior design"