Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
jargonize
/'dʤɑ:gənaiz/ Cách viết khác : (jargonize) /'dʤɑ:gənaiz/
Jump to user comments
động từ
  • dùng biệt ngữ, nói biệt ngữ
Related search result for "jargonize"
Comments and discussion on the word "jargonize"