Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
johnny-on-the-spot
/'dʤɔniɔnðə'spɔt/
Jump to user comments
tính từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cần đến là có mặt ngay (người)
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người cần đến là có mặt ngay
Related search result for "johnny-on-the-spot"
Comments and discussion on the word "johnny-on-the-spot"