Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
kèm nhèm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói mắt có nhiều dử và nước mắt, trông không rõ.
Related search result for "kèm nhèm"
Comments and discussion on the word "kèm nhèm"