Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
kéo lê
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • traîner; traînasser
  • Kéo lê chân
   traîner ses pieds
  • Kéo lê cuộc sống lười biếng
   traînasser sa vie de paresseux
Related search result for "kéo lê"
Comments and discussion on the word "kéo lê"