Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khó nghĩ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt Không biết nên giải quyết thế nào: Biết là người bạn cần tiền, nhưng mình cũng túng, nên rất khó nghĩ.
Related search result for "khó nghĩ"
Comments and discussion on the word "khó nghĩ"