Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
không bào
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Túi chứa dịch tế bào nằm trong chất nguyên sinh của tế bào.
Related search result for "không bào"
Comments and discussion on the word "không bào"