Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
không dưng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Không phải bỗng nhiên: Không dưng chi có chuyện này trò kia (K).
Related search result for "không dưng"
Comments and discussion on the word "không dưng"