Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
khu vực
Jump to user comments
 
 • Zone, area
  • Khu vực hành chính
   An administrative zone
  • Khu vực đồng đô la
   The dollar zone
  • Khu vực ảnh hửơng
   The zone of influence, the sphere of influence
Comments and discussion on the word "khu vực"