Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Kim môn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hay Kim mã môn
  • Tên một cửa cung Vi Ương đời Hán, bên cửa có tượng ngựa đồng nên đặt tên là cửa Kim Mã. Hán Vũ Đế bảo các quan học sĩ tập trung ở cửa Kim Mã để vua hỏi chính sự
  • Nói "Phường Kim môn" chỉ hạng có văn tài được vua trọng dụng
Related search result for "Kim môn"
Comments and discussion on the word "Kim môn"