Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
làm lụng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nh. Làm, ngh. 1: Có làm lụng mới có ăn.
Related search result for "làm lụng"
Comments and discussion on the word "làm lụng"