Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
làm rẫy
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đốt cây cối trên đồi, nương, rồi gieo trồng cây lương thực.
Related search result for "làm rẫy"
Comments and discussion on the word "làm rẫy"