Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lão thị
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tật của mắt già không còn nhìn được gần do khả năng điều tiết của thủy tinh thể giảm sút.
Related search result for "lão thị"
Comments and discussion on the word "lão thị"