Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - Vietnamese)
lông bông
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • vagabond; musard; errant
  • Chàng trai lông bông
   garçon musard
 • frivole
  • Tính nết lông bông
   caractère frivole
  • đi lông bông
   vagabonder; musarder
Related search result for "lông bông"
Comments and discussion on the word "lông bông"