Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lù khù
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lơ mơ, không lanh lẹ: Người lù khù ít hoạt động.
Related search result for "lù khù"
Comments and discussion on the word "lù khù"