Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lũng đoạn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nh. Độc quyền : Bọn tư bản tài chính lũng đoạn nền kinh tế các nước tư bản.
Related search result for "lũng đoạn"
Comments and discussion on the word "lũng đoạn"