Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lỗ mãng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Thô lỗ, mất lịch sự quá đáng: ăn nói lỗ mãng tính khí lỗ mãng.
Related search result for "lỗ mãng"
Comments and discussion on the word "lỗ mãng"