Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lộ liễu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Rõ rệt đến mức trơ trẽn, thiếu tế nhị: Mưu mô lộ liễu; Ăn nói lộ liễu.
Related search result for "lộ liễu"
Comments and discussion on the word "lộ liễu"