Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lực dịch
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Việc nặng nhọc mà nhân dân trong thời phong kiến phải làm không công cho bọn bóc lột.
Related search result for "lực dịch"
Comments and discussion on the word "lực dịch"