Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
méditation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự trầm ngâm, sự đăm chiêu, sự trầm tư mặc tưởng
  • Être plongé dans la méditation
   trầm ngâm suy nghĩ
 • tập trầm tư
  • Méditations de Lamartine
   tập trầm tư của La-mac-tin
 • (tôn giáo) sự nhập định
Related search result for "méditation"
Comments and discussion on the word "méditation"