Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
mềm môi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói đã uống rượu, vui miệng cứ uống mãi: Mềm môi nhắp hết chai bố.
Related search result for "mềm môi"
Comments and discussion on the word "mềm môi"