Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
mọi rợ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ do bọn phong kiến, tư bản dùng để nói về các dân tộc chậm tiến, chưa khai hóa, còn dã man.
Related search result for "mọi rợ"
Comments and discussion on the word "mọi rợ"