Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nâng niu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chăm chút một cách âu yếm: Mẹ nâng niu con.
Related search result for "nâng niu"
Comments and discussion on the word "nâng niu"