Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nông cụ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đồ dùng để trồng trọt, cày cấy như cày, bừa, cuốc, v v
Related search result for "nông cụ"
Comments and discussion on the word "nông cụ"