Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nước mềm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nước không có chứa muối can-xi và ma-giê: Nước mưa là một thứ nước mềm.
Related search result for "nước mềm"
Comments and discussion on the word "nước mềm"