Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nước ngầm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nước chảy trong mạch kín ở dưới đất.
Related search result for "nước ngầm"
Comments and discussion on the word "nước ngầm"