Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nặng mặt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói nét mặt sa xuống, vì gặp điều gì không vừa ý.
Related search result for "nặng mặt"
Comments and discussion on the word "nặng mặt"