Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nửa chừng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Nửa vời. Chưa hết hẳn, chưa trọn vẹn: Làm nửa chừng bỏ dở.
Related search result for "nửa chừng"
Comments and discussion on the word "nửa chừng"